Nowy Targ

ul. Królowej Jadwigi 29c
34-400 Nowy Targ
Tel: 502 585 684
Tel: 18 26 648 24

Maków P.

ul. Rynek 1/7
Maków Podhalański
Tel: 504 181 967
Tel: 509 157 716

Zapisy na prawo jazdy

Profil kandydata na kierowcę - PKK

Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w Wydziale Komunikacji.

Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik generuje profil kandydata na kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu z podaniem jego numeru przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy.

Wymagane dokumenty:
  • wniosek o wydanie prawa jazdy,
  • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem - dotyczy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,
  • wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, twarz musi być skierowana prosto,
  • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna - jeżeli o prawo jazdy ubiega się osoba, która nie ukończyła 18 lat,
  • kserokopia posiadanego prawa jazdy (o ile dotyczy),
  • dowód osobisty lub paszport i legitymacja lub legitymacja i poświadczenie zameldowania z Gminy
Cudzoziemiec dołącza ponadto do wniosku:
  • kserokopię karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
  • zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2012r. poz.1005 z późn. zm.)

Formualrz kontaktowy

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Wiadomość
Transport osobowy Dla Ciebie i Twojej firmy